Публична покана с предмет: „Доставка на офис мебели за нуждите на община Крушари”

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 10:00 часа на 11.06.2014г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на офис мебели за нуждите на община Крушари”.

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9030027 .

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път, в периода от датата на публикуване на Публичната покана до срока на валидност на публичната покана, а именно 10.06.2014г.

 

       ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
       УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
     Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на длъжностните лица, назначени със Заповед № РД-08-329/03.06.2014г. на кмета на община Крушари за получаване, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в Публична покана с предмет: „Доставка на офис мебели за нуждите на община Крушари”.
      Обществената поръчка е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП. 
      За изпълнител на обществената поръчка е избран "Офис В" ООД, гр. Добрич.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата