Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”

 

С П И С Ъ К

НА  ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

по ред

Трите имена на лицето

 

 

 Телефон/и

БРОЙ ТОЧКИ

(в низходящ ред)

1.

Атанаска Стоянова Димитрова

 

25,33

2.

Светла Василева  Георгиева 

 

25,33

3.

Севдалина Димитрова Борисова

 

25,00

4.

Вилдан Ризова Ризова

 

24,67

5.

Бирсен Ехлиман Рамадан

 

24,33

6.

Анка Великова Минева

 

24,00

7.

Гюлтен Нежмидин Дилявер

 

23,67

8.

Зорка Райчева Стоева

 

23,67

9.

Зафер Билент Раим

 

23,33

10.

Гюляет Ебайзер Мурад

 

23,00

11.

Иванка Ангелова Илиева

 

22,33

12.

Севилян Мехмед Мущеба 

 

22,33

13.

Снежана Великова Петрова

 

21,67

14.

Шенгюлер Мудин Хюсеин

 

21,67

15.

Юксел Мюрсел Осман

 

21,67

16.

Калинка Георгиева Ананиева

 

21,00

17.

Кемал Ахмед Реджеб

 

20,00

18.

Фатме Адем Ибрямова

 

19,67

19.

Юзджан Мюмюн Мустафа

 

19,33

20.

Бедрие Юсеинова Адилова

 

19,00

21.

Филипина Красимирова Атанасова

 

19,00

22.

Невгюл Кадирова Илияз

 

18,67

23.

Атанаска Тодорова Тинева

 

18,33

24.

Ахмед Марем Ахмед

 

18,33

25.

Веселе Етемова Бейтулова

 

18,00

26.

Гюлбахар Ресми Мустафова

 

17,67

27.

Месут Мустафа Асан

 

17,67

28.

Мехмед Ридван Шабан

 

17,67

29.

Наталия Миткова Михалева

 

17,33

30.

Февзие Ефраимова Мустафова

 

17,33

31.

Шенгюлер Алиева Мехмедова

 

14,67

32.

Наталия Димитрова Страхилова

 

13,67

33.

Айфер Юмитова Мехмедова

 

12,00

34.

Ана Петкова Йорданова

 

2,00

 

 

 

Кандидатите, на които са присъдени по-малко от 12 точки, не се одобряват за лични асистенти.

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражение от резултата от оценка и класирането до Комисията за разглеждане на постъпили жалби и сигнали, не по-късно от 7/седем/ дни след излагане на списъка в сградата на община Крушари.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ЖЕЛКА ВЕЛИКОВА  /п/    

                                                                                                                   (име,фамилия и  подпис)                                                                      Дата: 16.04.2015                                                                                                                                


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата