СПИСЪК на населените места в община Крушари, които придобиват статут на кметство и в които ще се произведат избори за кмет на кметство на 25.10.2015г.

 О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

  

Изх. № ИЗ-04-5600/11.08.2015г.

 

 

На основание §17, ал.1 от ПЗР на ИК и Указ № 162 на президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове, публикуван в ДВ на 11.08. 2015г., населените места в община Крушари, които придобиват статут на кметства към датата 11.08.2015г., и в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове, са:

  с. Абрит

  с. Бистрец

  с. Габер

  с. Добрин

  с. Ефрейтор Бакалово

  с. Загорци

  с. Капитан Димитрово

  с. Коритен

   с. Лозенец

  с. Полковник Дяково

   с. Северняк

   с. Северци

   с. Телериг


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата