Заседание на Общински съвет-Крушари на 25.09.2015г. от 15.00ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 25.09.2015 г. от 15.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
 
                                                               Д Н Е В Е Н     Р Е Д:
 
1. Отчет за дейността на Общински съвет с. Крушари и на неговите комисии за мандат 2011-2015 година.
                                                                   
   Докладва: П.Янкова-председател на ОбС
 
2. Информация относно изпълнение Програмата на община Крушари за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства-роми. 
 
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
             
3. Други. 
 
   -Декларация с подписка от жители на с. Крушари.
 
 
 
ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на ОбС

  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата