Заседание на Общински съвет-Крушари на 02.12.2015г. от 14.00ч.

       На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 02.12.2015 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                                                                   Д Н Е В Е Н     Р Е Д:
 
1. Връчване от Общинската избирателна комисия удостоверение на общински съветник и полагане на клетва.
 
2. Докладна записка относно приемане Правилник за организацията и дейността на Общинскии съвет с. Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 
                                                                              Докладва: В. Балчев–председател на ВК
 
3. Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Общински съвет  с. Крушари.
 
 
 
 
 
ИЛХАН  МЮСТЕДЖЕБ:/п/
Председател на ОбС

  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата