Домашен социален патронаж

Домашният социален патронаж (ДСП) е общинско звено, чиято дейност се финансира от местните приходи в общинския бюджет.

Съгласно действащата Наредба за дейността на ДСП се предоставят услуги на следните групи ползватели:

-          Лица в пенсионна възраст;

-          Лица с намалена работоспособност над 50%, удостоверена с ЕР на ТЕЛК;

-          Деца с увреждания, удостоверени с ЕР на  ТЕЛК;

-          Деца-сираци;

Към настоящия момент ДСП е с капацитет от 100 места, като реално заетите са 60. Броят на лицата, ползващи услуги на ДСП варира през различните месеци и е пряко свързан с ограничените финансови възможности на старите хора с ниски пенсии. Възрастовата структура на потребителите включва 41 самотно живеещи стари хора, 1 ветеран от войната, 12 лица с увреждания, 6 лица в пенсионна възраст, които не живеят сами. Услугите от ДСП се представят от 3-членен персонал – готвач, домакин и работник-кухня . Дейностите по предоставяне на социални услуги от ДСП се осъществява на територията на селата Крушари, Александрия, Телериг, Лозенец, Земенци, Загорци, Полковник Дяково,  Добрин, Абрит, Коритен, Северняк.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата