ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№УТ-09-238

08.01.2016г.

 

О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е

 

Община Крушари на основание чл. 124б ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че с Решение №4/35 на Общински съвет – Крушари от 17.12.2015г. се разрешава изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен електропровод с дължина около 16,50м. от съществуващ стълб през ПИ №000144 – полски път до ПИ №000049 в землището на с. Лозенец, община Крушари.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата