ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№УТ-09-853

09.02.2016г.
 
 
О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е
 
 
 
Община Крушари на основание чл. 124б ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед №РД-08-65 от 02.02.2015г. на Кмета на община Крушари се разрешава изработването на подробен устройствен план – план за застояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №059028 в стопански двор на с. Лозенец, община Крушари с определяне на предназначение „ПСД – складиране на селскостопанска продукция и инсталация за изваряване на тревни култури”.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.  

  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата