Списък на недопуснати кандидати

  О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

                       9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

                  E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

 

 

С   П   И   С   Ъ   К

 

На недопуснати кандидати за длъжността ЮРИСКОНСУЛТв отдел АПИО при дирекция АПИОФБ на Община Крушари – държавен служител.

 

                                           І. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ – НЯМА

 

 

 

 Председател на

 конкурсната комисия:        /п/

                                     /Ж.Великова/


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата