ОБЯВЛЕНИЕ 12.03.2016г.

Изх. №УТ-09-1471

12.03.2016г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Крушари, област Добрич на  основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед №РД-08-128/11.03.2016г. е одобрен проект за ПУП-ПЗ на ПИ №059028 в Стопански двор на с. Лозенец, община Крушари за определяне на предназначение „за ПСД – складиране на селскостопанска продукция и инсталация за изваряване на тревни култури.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата