Информация, относно изпълнение на дейности през месец Април 2016г.

През месец Април 2016г. стартира изпълнението на дейност „Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността на съществуващото Звено за почасово предоставяне на услуги в домашна среда“ по проект BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот”, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

В рамките на дейността чрез Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Крушари се предоставят интегрирани социални услуги „Домашен помощник“ /ДП/ и „Личен асистент“ /ЛА/, "Специализиран транспорт", "Рехабилитация в дома на потребителя и Звеното" и осигуряване на психологическа подкрепа за потребителите с оглед гъвкаво задоволяване на потребностите на целевата група на хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване в т.ч. и деца.

В изпълнение на дейността са сключени договори с 31 служители, предоставящи услугата „Домашен помощник“ на 40 потребители и 20 служители, предоставящи услугата „Личен асистент“ на 20 потребители. Всеки потребител на социалната услуга „Домашен помощник“ ще получава 3 часа ежедневна грижа в рамките на 21 месеца. Всеки потребител на услугата „Личен асистент“ ще получава 6 часа ежедневна грижа, като 5-ма потребители, които никога не са получавали социални услуги по програми и проекти ще бъдат обгрижвани за период от 21 месеца, а останалите 15 потребителя ще получават услугата за период от 15 месеца.

За по-доброто управление на услугите е назначен социален работник, който  следи за качеството на предоставяне на социалните услуги. Назначен е и медицински специалист, предоставящ здравни услуги. В екипа на Звеното е назначен и физиотерапевт, който предоставя социалната услуга "Рехабилитация в дома на потребителя и в Звеното", в случаите, в които същият не може да се възползва от здравни и рехабилитационни услуги, предоставяни на място, в Звеното за СУ в семейна среда. За постигане на оптимален ефект по предлагането на комплекс от СУ в семейна среда е назначен и шофьор за управление на наличния специализиран автомобил за хора с увреждания, собственост на Община Крушари. Към персонала на Звеното е назначен психолог, чиято основна задача е провеждането на супервизии с работещите в Звеното, както и на предоставящите услуги ДП и ЛА. Психологът ще оказва и помощ на потребителите, които са в риск от социално изключване. 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg------------------------------------------------------

Проект BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата