ОБЯВЛЕНИЕ 22.04.2016г.

Изх.№УТ-09-2302

22.04.2016г.

 

О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е

 

Община Крушари на основание чл. 124б ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че с Решение №3/37 от 31.03.2016г. на Общински съвет – Крушари се разрешава изработването на подробен устройствен план – план за застояване /ПУП-ПЗ/ за част от ПИ №013020 в землището на с. Александрия, община Крушари за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот „за съоръжение на техническата инфраструктура” с обявените устройствени показатели.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата