Звеното за почасово предоставяне на услуги в домашна среда по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот” посрещна първите потребители, които пожелаха да получат рехабилитационни услуги в Звеното

Звеното за почасово предоставяне на услуги в домашна среда по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот” посрещна първите потребители, които пожелаха да получат рехабилитационни услуги в Звеното и бяха транспортирани от домовете си чрез специализирания транспорт по Проекта. Екипа за управление на проекта изследва удовлетвореността им след получаването на услугата и потребителите изразиха желание да продължават да посещават Звеното.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg------------------------------------------------------

Проект BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата