Заседание на постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на 16.06.2016 г.

 На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  16.06.2016 г. от  9.30 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно безвъзмездно предоставяне на право на управление върху имот археологически обект „Антична крепост Залдапа“  - недвижим имот № 000046, представляващ част от териториалния обхват на групова археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“, разположена в местността Калето, землището на с. Добрин, община Крушари, област Добрич.
 
Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 
 
 
 

НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 

  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата