ОБЯВЛЕНИЕ 23.06.2016г.

Изх.№УТ-09-3274

23.06.2016г.

О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е

Община Крушари на основание чл. 124б ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че с Решение №5/59 от 25.05.2016г. на Общински съвет – Крушари се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на два етапа: първи етап-проект за изменение на селищна територия, западно от ул. „Суха река”, втори етап – проект за изменение на селищна територия, източно от ул. „Суха река”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата