ОБЯВЛЕНИЕ 05.08.2016г.

Изх. №УТ-09-4139

05.08.2016г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Крушари, област Добрич, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ първи етап: Проект за изменение на селищна територия, западно от ул. „Суха река” с. Крушари. Проектът е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните лица могат да се запознаят с него и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обнародвано в Държавен вестник бр.61 от 05.08.2016г.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата