Съобщение за провеждане на поддържащо обучение на служителите предоставящи социалната услуга "Домашен помощник"

В изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот“ по ДБФП № BG05M9OP001-2.002-0159-С001/15.12.2015г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 01.09.2016г. от 9:00 часа в заседателната зала на сградата на Общинска администрация Крушари ще се проведе поддържащо обучение на служителите предоставящи социалната услуга "Домашен помощник" по проекта.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата