СЪОБЩЕНИЕ с изх.УТ-09-504/30.01.2017г.

Изх.№УТ-09-504

30.01.2017г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 и чл. 131, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията Община Крушари, област Добрич съобщава на  Теодора Николова Иванова от с. Межден, обл. Силистра заинтересовано лице собственик на ПИ №013021 в землището на с. Александрия, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №013020 в землището на с. Александрия, община Крушари за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива”, в имот за „съоръжение на техническата инфраструктура”.

Проектът за ПУП-ПРЗ е изложен в стая 201 – Община Крушари, ул. „Девети септември” №3а.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение можете да се запознаете с него и да направите писмени искания, възражения и предложения по проекта до Община Крушари.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата