Публичен търг с тайно наддаване на 24.04.2017г. от 9,00 часа за продажба на поземлен имот №053001 с площ 0,526 дка с начин на трайно ползване – пустееща необработваема земя, III категория по КВС на с.Лозенец с начална тръжна цена 800,00 лв.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата