Заседание на Общински съвет-Крушари на 29.06.2017 г. от 10.00 ч.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 29.06.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                        
                                                                 Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно  приемане отчета за касовото изпълнение бюджета на Община Крушари  за 2016 година.
                                                               
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
2. Информация за състоянието на административното обслужване в община Крушари.
                                                                         
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
3. Докладна записка относно  приемане на Общински план за развитие на социалните услуги на  Община Крушари  за  2018  година.
 
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
4. Информация за дейността на пенсионерските клубове в Община Крушари за 2016 година.
       
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
5. Други. 
 
 - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС

  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата