Информация относно удължаване на срок за прием на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани уреди за рехабилитация за нуждите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – с.Крушари, община Крушари, област Доб

На основание Заповед №РД-08-439/30.08.2017г. на Кмета на Община Крушари, срокът по покана с изх.№ОП-07-4053/22.08.2017г. за представяне на оферта за изпълнение на доставка с предмет: „Доставка на специализирани уреди за рехабилитация за нуждите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – с.Крушари, община Крушари, област Добрич“ се удължава до 08.09.2017г. 17:00 часа.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата