Обява за инвестиционно предложение за изграждане на: инсталация за преработка за преработка на етерично-маслени култури в село Телериг

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

"Елица Матеева-84” ЕООД, с. Телериг, общ. Крушари,

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на инсталация за преработка на етерично-маслени култури в с. Телеригв ПИ № 065027, с начин на трайно ползване - друга производствена база (Стопански двор),  в землището на с. Телериг, общ. Крушари. Имотът е с площ 7326 дка. ИП не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото ползване на други земи, както и на действащите планове за района.

Подробна информация относно инвестиционното намерение "Изграждане на инсталация за преработка на етерично-маслени култури в с. Телериг" може да намерите качена на информационното таблото в сградата на община Крушари.

Писмени становища и мнения се приемат в стая 111 в сградата на община Крушари.

Дата: 02.02.2018г.         • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата