Заседание на Общински съвет-Крушари на 26.07.2018 г. от 10.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 26.07.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                            
                              Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно  приемане отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Крушари за първото шестмесечие на 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2017 година.
             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане на годишен  отчет за състоянието на общинския дълг  на Община Крушари към  31.12.2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината за  първото шестмесечие на 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно промяна на капиталовата програма по бюджет 2018 година.
              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно приемане на отчет за събраните и несъбрани приходи от местни данъци и такси  за първото шестмесечие на 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Отчет за разходваните средства за командировки от Председателя на Общински съвет Крушари  за периода от 01.04.2018 до 30.06.2018 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
9. Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на Община Крушари  за периода от 01.04.2018 до 30.06.2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Предложение относно  разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства  за обезпечаване на учебния процес, извън  осигурените по  стандарта за съответната дейност,  при формиране на   паралелки от І до ХІІ  клас, с  по-малко от десет ученици  в клас в  СУ „Хр. Смирненски” с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
12.Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари

  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата