СЪОБЩЕНИЕ с Изх.№ УТ-09-2494/16.05.2019г.

Изх. №УТ-09-2494

16.05.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Крушарина основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №40097.29.52 и ПИ №40097.29.53 по кадастралната карта на с. Крушари, област Добрич.

Имотите са с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „за местен път“. С проекта за ПУП-ПЗ се установява отреждане за „ПСД“.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Общинска администрация - Крушари, стая 201 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


Прикачени файлове


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата