СЪОБЩЕНИЕ с Изх.№ УТ-09-2860/07.06.2019г.

Изх.№ УТ-09-2860

07.06.2019г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Крушари, област Добрич на основание чл.129 ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед №РД-08-256 от 06.06.2019г.  на  Кмета на Община Крушари е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №40097.29.15 по КК на с. Крушари, община Крушари за промяна на отреждането му от земеделски имот „нива”, в имот за „ПСД – складиране на селскостопанска продукция, техника и инвентар”.

Одобреният проект е изложен в стая 201 – Община Крушари, ул. „Девети септември” №3а.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата