Управление на отпадъците - Община Крушари

  1. В с.Крушари отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло могат да се предават на площадка, стопанисвана от „Вторични суровини Варна“ ООД
  2. Събирането на отпадъците от хартия, картон, пластмаса,стъкло и опасни отпадъци от домакинствата се организира кампанийно от Община Крушари.
  3. Дейностите свързани с образуване, събиране, включително разделното съхраняване, транспортиране, третиране на строителни и битови биоразградими отпадъци на територията на община Крушари се извършват от фирма ""Еф Си Си България" ЕООД  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата