Заседание на Общински съвет с. Крушари на 11.11.2019 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 11.11.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                                                            Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Връчване от Общинската избирателна комисия удостоверения на общински съветници и полагане на клетва.
 
2. Избиране на временна комисия на ОбС за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
                 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
3. Докладна записка относно определяне на представители в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
4. Избор на  представител на Общински съвет Крушари  за член на Областния съвет за развитие на Област Добрич.
                                                                    
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
 
 

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата