Проект „Ремонт на сграда и благоустрояване на дворно пространство в Дом за стари хора – с.Добрин“

Проект „Ремонт на сграда и благоустрояване на дворно пространство в Дом за стари хора – с.Добрин“
Проектът се финансира по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), в изпълнение на Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №55/3/3210780 от 19.05.2014 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие”, Местна инициативна група „Тервел – Крушари” и община Крушари.
Общата стойност на проекта е  130 218,23 лева без ДДС.
В рамките на проекта се предвижда смяна на системата за отопление, ремонт на ВиК инсталация, подмяна на настилка в стаите, монтиране на ограда и осветление.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата