Екология и туризъм

 1. Маркиране на дървесина, добита извън горските територии

            Цена на услугата – 3 лв./куб.

            Срок на изпълнение – 3 дни

 

2. Издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина, добита извън горските територии

           Цена на услугата - издаден превозен билет - 5 лв./бр.

            Срок на изпълнение – 3 дни

 

3. За притежаване на куче

Годишна такса - 5.00 лв. за куче.

 

4. Кастрация, обезпаразетяване, ваксинация и маркировка на куче

            Цена на услугата – 45 лв.

            Срок на изпълнение – 3 дни

 

 5. Разрешение за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти- общинска собственост:

            Необходими документи:

-       Заявление по образец

-       Платена такса

Срок на изпълнение – 3 дни

 

6. Разрешително за премахване/кастрене на дървета , частна собственост

            Необходими документи:

            Заявление по образец

            Цена на услугата – Безплатно

            Срок на изпълнение – 3 дни

 

7. Категоризация на туристически обекти

            Необходими документи:

            Заявление по образец

            Цена на ислугата –  по ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма

       Срок на изпълнение – по Наредба  за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата