Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410,с.Крушари, тел: 05771/2024, факс 05771/ 2133,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg


СЪОБЩЕНИЕ:

Община Крушари предоставя на Вашето внимание Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.


МОТИВИ

към Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари

С направените изменения на ЗМДТ и влезли в сила от 01.01.2011 г. се въвежда нов местен данък – туристически , който заменя до сега съществуващата туристическа такса.
Във връзка с гореизложеното следва да бъде извършено изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари.


Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари може да видите тук

ДАТА: 04.01.2011г.  


Прикачени файлове


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата