Проект за изменение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ 9410,с.Крушари, тел: 05771/2024, факс 05771/ 2133,E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

СЪОБЩЕНИЕ:


Община Крушари предоставя на Вашето внимание Проект за изменение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост.
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

МОТИВИ


към проект за изменение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост на Общински съвет Крушари :
Във връзка с промяна в чл. 14, ал.3 и ал.7 от Закона за общинската собственост ( изм. ДВ бр. 15 от 2011г.) срокът за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост и свободните имоти или части от тях- публична общинска собственост не може да бъде по-дълъг от 10 години. Общинският съвет определя с наредбата начина и срока за отдаването им, съобразени със закона и поради този факт, както и с оглед практичното приложение на разпоредбите на цитираната наредба за лица, за които поражда права и задължения.
Проект за изменение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на Общински съвет Крушари може да видите тук


ДАТА: 07.05.2012г. 


Прикачени файлове


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата