Проект за изменение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E- mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

 СЪОБЩЕНИЕ:

Община Крушари предоставя на Вашето внимание Проект за изменение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения и становища по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.


ДОКЛАД относно изменение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

Дата: 13.09.2012г.   


Прикачени файлове


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата