Приемане на нова Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E- mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Крушари предоставя на Вашето внимание Приемане на нова Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения и становища по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

ДОКЛАД относно приемане на нова Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

Проект! Наредба N:8 - натиснете ТУК   


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата