Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари

О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E- mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

 СЪОБЩЕНИЕ:

Община Крушари предоставя на Вашето внимание Проект за допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения и становища по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

ДОКЛАД относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушар.

 

22.11.2013 г.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата