ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

П О К А Н А
за представяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Крушари  в качеството си на Възложител на основание чл.2, ал.1, т.2, във връзка с чл.2б, ал.1 от НВМОП, отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферта за обект „Подмяна котел, част от отоплителн аинсталация и ремонт на ЦДГ Телериг”.

1. Описание на обекта: Предвижда се подмяна на котел и отоплителна инсталация на І етаж от сграда на ЦДГ с. Телериг. Предвиден е котел на твърдо гориво монтиран в сутерена с мощност 35kW, а тръбната мрежа ще се изпълни изцяло от пицинковани тръби и фитинги на пресови сглобки. В следствие на подмяната на отоплителна инсталация ще се извършат ремонтни работи във всички помещения на етажа. Предвижда се подмяна на В и К инсталация в санитарни възли и умивалня. Всички видове работи са описани в приложена количествена сметка.
Всички видове работи да се изпълнят съгласно нормативните изисквания и БДС.
2. Срок за изпълнение: 45 (четиридесет и пет) дена, считано от датата на сключване на договора.
3. Срока на валидност на офертите: не по-кратък от 90 дни, считано от дата на подаване на офертата.
4. Критерий за оценка на офертите:  „най-ниска предложена цена”.
5. Условия за участие: Указанията за подготовката на офертата, участието в процедурата, начина на договаряне и сключването на договора за изпълнение се съдържат в документацията за участие.
6. Място и срок за подаване на офертите: „Деловотството” на Община Крушари,с.Крушари, ул. „ Девети септември” №3а, ет.1, стая 103 всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа в срок до 18.07.2011 г.
7.Място, дата и час на отваряне на офертите: Общинска администрация – заседателната зала на ІІІ етаж, с.Крушари, ул.”Девети септември” №3а,  на 19.07.2011г. от 10,00 часа.
8. Сключване на договор: Класираният на първо място Кандидат се поканва от Община Крушари за сключване на договор.
След сключването на договор за изпълнение, всички плащания по него се извършват само по банков път.

Кандидатите могат да се запознаят с проектната документация, както и да извършат оглед на обекта от 9.00 часа до 14.00 часа до 18.07.2011 год. през всички работни дни в присъствието на представител на Възложителя.

   
Допълнителна информация може да бъде получена на посочения в поканата адрес, или на телефон 05771 / 2024.


Прикачени файлове


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата