Публична покана с предмет: “Юридически консултации по подготовката за кандидатстване за финансиране по Мярка 322 от ПРСР 2007-2013г. с проект “Изграждане на система за соларно улично осветление в девет населени места в община Крушари”

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 23.08.2013 г. да подадат оферти за участие в обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма „а” от ЗОП с предмет: “Юридически консултации по подготовката за кандидатстване за финансиране по Мярка 322 от ПРСР 2007-2013г. с проект “Изграждане на система за соларно улично осветление в девет населени места в община Крушари”, изготвяне  на документации за участие и оказване на правна помощ при организирането и провеждането на процедури  за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за строителство, строителен надзор и управление и отчитане на дейностите по проекта”.

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 9018908.

Заповед № РД-08-510/13.09.2013г. за прекратяване на публичната покана


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата