Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: “Изпълнение на строително - монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари”, включващ 3 обособени позиции: - Обособена позиция 1: Изпълнение на строително

Община Крушари на основание чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-365/28.06.2013 г., кани всички заинтересовани лица в срок до 31.07.2013 г. да подадат оферти за участие в обществената поръчка с предмет: “Изпълнение на строително - монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари” , включващ 3 обособени позиции:
 - Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - „Топлоизолация фасада III етаж административна сграда”
 - Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - „Ремонт на покрив, саниране на част от сграда и вертикална планировка на част от дворно пространство при ЦДГ Лозенец”
- Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - „Ремонт на сграда и благоустрояване на дворно пространство на Дом за стари хора с.Добрин”

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2013-0005

Община Крушари извърши промяна/техническа редакция в Обявлението и Документацията за участие в процедурата с

Решение N:РД-08-376 от 03.07.2013 г.

Разяснения по постъпили запитвания:

1.Разяснение по постъпило запитване

2.Разяснение по постъпило запитване

Решение № РД-08-504/11.09.2013г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата