Публична покана с предмет:„Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Крушари и обслужващите й звена”

Р Е Ш Е Н И Е

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 10:00 часа на 24.01.2014г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма "а" от ЗОП с предмет „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Крушари и обслужващите й звена”.

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9024815

 

Съобщение 22.01.2014г.

Съобщение изх.№ ОП-07-481/22.01.2014г.

      ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
       УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
      Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на длъжностните лица, назначени със Заповед № РД-08-39/24.01.2014г. на кмета на община Крушари, за получаване, разглеждане и оценка на подадените писмени оферти за участие в Публична покана с предмет: „ Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Крушари и обслужващите й звена”
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Обществената поръчка е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.
За изпълнител на обществената поръчка е избран "Смарт бизнес къмпани" ЕООД гр. Габрово.


Прикачени файлове


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата