ОТТЕГЛЕНА!!!Публична покана с предмет:

Р Е Ш Е Н И Е

№ РД- 08- 19
с.Крушари, 15.01.2014г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9а, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
 ОТТЕГЛЯМ:

публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи, консумативи за принтери, печатащи устройства и копирни машини за нуждите на община Крушари” по обособени позиции, както следва- Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи” и Обособена позиция 2 „Доставка на консумативи за принтери, печатащи устройства и копирни машини”, публикувана с уникален код в Портала за обществените поръчки: 9024638.
     Правно и фактическо основание за отегляне на публичната покана: чл. 9а, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Мотиви за оттеглянето- промяна на първоначално обявените условия и промяна в техническото задание.
    Публичната покана да бъде публикувана отново на Портала на обществените поръчки на деня, следващ датата на тази заповед от Веселина Иванова - директор на дирекция АПИОФБ.
Контрол по изпълнение на решението ще изпълнявам лично.
    Препис от решението ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

ДОБРИ СТЕФАНОВ /п./
Кмет на община Крушари


Прикачени файлове


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата