ОТТЕГЛЕНА! Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, компютърна техника и стопански инвентар по проект № BG051PO001-4.1.05-0228 „Различни заедно”

Съобщение за оттегляне на публичната покана

Решение за оттегляне на публичната покана

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 21.11.2013 г. да подадат оферти за участие в обществена поръчка по реда чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, компютърна техника и стопански инвентар по проект № BG051PO001-4.1.05-0228 „Различни заедно” , включващ 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1:
Доставка на канцеларски материали и консумативи
Обособена позиция 2:
Доставка на компютърна техника и стопански инвентар

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 9022297


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата