Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на строително - монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2014 година”, включващ 7 обособени позиции

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

     В качеството Ви на участници в провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на строително - монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2014 година”, включващ 7 обособени позиции:
• Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР – „Ремонт ЦДГ с. Коритен”
• Обособена позиция 2: Изпълнение на СМР – „Ремонт ЦДГ с. Телериг”
• Обособена позиция 3: Изпълнение на СМР – „Ремонт здравна служба с. Ефрейтор Бакалово”
• Обособена позиция 4: Изпълнение на СМР – „Ремонт кметство с. Лозенец”
• Обособена позиция 5: Изпълнение на СМР – „Ремонт на сграда – общинска собственост кв.33 парцел VIII в с. Полк. Дяково”
• Обособена позиция 6: Изпълнение на СМР – „Ремонт читалище и кметство с. Абрит”
• Обособена позиция 7: Изпълнение на СМР – „Ремонт читалище с. Александрия”, открита с Решение № РД-08-115/19.03.2014г. и в изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП,
     Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се проведе на 20.05.2014г. от 08:30 часа в Заседателната зала на Община Крушари, с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3 - А.
     При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


Прикачени файлове


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата