Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: “Ремонт на общинска пътна мрежа и на улична мрежа в община Крушари”, включващ 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт на част от общински път DOB 1108/III – 293 Паскалево –

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
00613-2014-0003 (АОП)
ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
“РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА КРУШАРИ” ПО
- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB 1108 / III – 293 ПАСКАЛЕВО – СВОБОДА / РОСЕНОВО – БОЖУРОВО – ГРАНИЦА ОБЩ. / ДОБРИЧКА – КРУШАРИ / - ЛОЗЕНЕЦ – DOB 2176”
- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ С. КРУШАРИ”


       Уважаеми Участници в провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на общинска пътна мрежа и на улична мрежа в община Крушари”, включващ 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт на част от общински път DOB 1108/III – 293 Паскалево – Свобода /Росеново – Божурово – Граница общ./Добричка – Крушари/ - Лозенец – DOB 2176” и Обособена позиция 2: „Ремонт на улици с. Крушари”, открита с Решение № РД-08-131/28.03.2014г. и в изпълнение на чл.69a, ал. 3 от ЗОП,
       Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се проведе на 23.05.2014г. от 14:30 часа в стая № 304, етаж 3 в сградата на Община Крушари, с.Крушари, обл. Добрич, ул.”9-ти септември” № 3 - А.

        При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

За да видите съобщението натиснете тук.


Прикачени файлове


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата