ОТТЕГЛЕНА! Публична покана с предмет: “Изготвяне на Технически проект за обект: Ремонт на улица „9-ти септември”, улица „Христо Смирненски” и улица „Хан Телериг” – с.Крушари, Община Крушари, Област Добрич и упражняване на авторски надзор по време на строи

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 10:00 часа на 28.08.2014г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма "а" от ЗОП с предмет: “Изготвяне на Технически проект за обект: Ремонт на улица „9-ти септември”, улица „Христо Смирненски” и улица „Хан Телериг” – с.Крушари, Община Крушари, Област Добрич и упражняване на авторски надзор по време на строителството по всички части”.
Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9032882 .

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път, в периода от датата на публикуване на Публичната покана до срока на валидност на публичната покана, а именно 27.08.2014г.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата