Придобиване право на собственост при наличие на право на строеж върху общинска земя

Придобиване право на собственост при наличие на право на строеж върху общинска земя

Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Договор за учредено право на строеж (нотариален акт);
- Скица на имота с попълнен кадастър;
- Документ за учредено право на строеж на роднини по права линия и удостоверение за наследници (при нужда);
- Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;
- Удостоверение за наследници (при нужда);
- Копие от одобрен архитектурен проект на сградата

Цена на услугата - Безплатно

Срок за изпълнение - 1 месец 


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата