Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на Младши Юрисконсулт в Община Крушари

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  -  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net web site: www.krushari.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на младши юрисконсулт
       
Община Крушари, с. Крушари, ул.”Девети септември” № 3 А, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-373/07.09.2009 г. на Кмета на община Крушари обявява конкурс за назначаване на младши юрисконсулт при следните условия:

1. Длъжност, звено, административна структура:
 Младши юрисконсулт
Дирекция “Административно, правно и информационно обслужванe”, Община Крушари.

2. Кратко описание на длъжността: Осъществява процесуално представителство на община Крушари, при упълномощаване по съответния ред пред всички съдебни инстанции в страната по дела, заведени от и срещу Общината; оказва юридическа помощ на служителите в Общинската администрация; дава писмени и устни становища по правни въпроси във връзка с юридическата дейност; подготвя или участва в подготовката на становища по проекти на нормативни актове, заповеди и други документи; дава становища относно законосъобразността на административните актове; съдейства за законосъобразно сключване и изпълнение на всички договори, по които Община Крушари е страна; изпълнява и други специфични задължения.

3. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• минимална степен на завършено образование: магистър;
• професионален опит: не се изисква;
• компютърна грамотност: работа с офис пакет за Windows и Internet; 
• образование: висше образование по специалността "Право" и придобита юридическа правоспособност ;
• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- познаване на българското законодателство в сферата на общинската собственост;
- владеене на писмен и говорим английски език;

4. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 335.00 лева.

5. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

6. Начин за провеждане на конкурса: тест и интервю.

7. Необходими документи за участие в конкурса:
-  заявление съгласно приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни   служители;
- копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен и за допълнителна квалификация и правоспособност;
 - копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
 - автобиография СV; 
- актуално удостоверение за съдимост – оригинал;

8. Място и срок за подаване на документите
 - област, община, населено място: Добрич, Крушари, с.Крушари
 - адрес: с.Крушари, ул.”Девети септември” № 3 А, трети етаж, стая № 302
 - телефон: 05771/20-24
 - лице за контакт: Главен специалист „Човешки ресурси”
 - краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на Обявлението /всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа/
 - общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения:
• информационното табло в сградата на община Крушари

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло на община Крушари.

 

ДОБРИ СТЕФАНОВ
            
КМЕТ ОБЩИНА КРУШАРИ


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата