Окончателен резултат на кандидата за длъжността

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
  E-mail
krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg


П Р Е П И С   И З В Л Е Ч Е Н И Е
ОТ ПРОТОКОЛ № 8/06.10.2009 г.


ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РЕЗУЛТАТ НА КАНДИДАТА, ПОЛУЧЕН ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС  ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ” – ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА Н П К Д С

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от теста Коефициент Резултат от  интервюто Коефициент Окончателен резултат
  27 3 69 3 288

      ПЪРВО МЯСТО – СТАНИСЛАВ ДЕНКОВ ДИМИТРОВ – 288 точки

КОМИСИЯ:

1………/п/……….      
  /Ю.Стойкова/                  
      
2……/п/…………      
   /В.Иванова/        

3……/п/…………
   /Р.Илиева/  

 


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата