Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. №УТ-01-4008

02.06.2015г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

     Община Крушари на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед №РД-08-302от 02.06.2015г. на Кмета на Община Крушари е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и ІІ в кв.25 и част от улична регулация между ОК 112 и ОК 113 по плана на с. Александрия-Стопански двор, община Крушари, като се затваря частично улична регулация между ОК 112 и ОК 113 и се образуват  нови УПИ ІХ с отреждане „за кравеферма” и УПИ Х с отреждане „за ПСД”.

     Одобреният проект е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация.

     На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана  в 14-дневен срок от съобщаването й. 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай