Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Комплексно административно обслужване

 

 СПИСЪК НА КОМПЛЕКСНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРУШАРИ

 

 

1. Точно наименование на администрацията: ОБЩИНА КРУШАРИ

2. Структура: услугите се извършват в „Звено за административно обслужване" и „Местни данъци и такси"

3. Седалище и адрес: 9410 с. Крушари, ул.”9-ти септември”, №3-А

4. Данни за кореспонденция: тел. 05771 20 24, krushari@dobrich.net, www.krushari.bg

5. БУЛСТАТ:  000852754

6. Работно време на администрацията: от 08:00 до 17:00 часа

7. Работно време на звеното за административно обслужване: от 08:00 до 17:00 часа

 8. Административни услуги: 


Наименование на услугата

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

Издаване на удостоверение за семейно положение

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Издаване на удостоверение за съпруг/а и роднински връзки

Издаване на документ за идентичност на лице с различни имена

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

Издаване на удостоверение за правно ограничение

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Издаване на препис - извлечение от акт за смърт

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Административни услуги „Местни данъци и такси”

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Издаване на препис /дубликат/ от документ за платен данък върху превозни средства

Издаване на препис /дубликат/ от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Издаване на удостоверение по декларирани данниКъм началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай