Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. №УТ-09-5960

28.08.2015г.


О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е


            Община Крушари на основание чл. 124б ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед №РД-08-507 от 27.08.2015г. на Кмета на Община Крушари се разрешава изработването на ПУП-ПЗ с обхват УПИ ХХХVІ в кв.30 по плана на с. Крушари, Община Крушари за установяване на предназначението „ПСД – производство и съхранение на растителна продукция, и пелети от нея” с устройствени показатели: Височина – до 10м, Плътност на застрояване – до 80%, Кинт. – до 2.0, Озеленена площ – мин. 20%.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай