Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Изплащане на обезщетения на собственици на имоти, отчуждени за Отводнителен канал с.Северняк

 ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

1.Заявление по образец - Образец №1

2.Документ за собственост – решение на поземлена комисия или общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – официално заверен препис или нотариално заверено копие.

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

3.Скица на имота – оригинал.

4.Удостоверение за наследници – ако имота е наследствен - оригинал.

5.Удостоверение от съответната служба по вписвания към Агенция по вписванията, съдържащо справка по партидата на имота - оригинал

6.Пълномощно (пълномощни) с нотариална заверка на подписите (в случаите, когато имота е наследствен и сумата ще се изплати на единия от наследниците или на друго определено от тях лице)- оригинал - Образец №3.

Забележка: Когато имота е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.

7.Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението (в случаите, когато имота е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата) - оригинал

8.Декларация за изплащане на парични обезщетения -Образец №2.

9.Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата.

10.Удостоверение за семейно положение (ако имота е придобит по време на брака).

11.Когато за имота е извършена разпоредителна сделка след датата на отчуждаване, към преписката се прилага нотариално заверена декларация – Образец №4.

Забележки към последната точка:
1. В случаите, когато документите се подават от собственика на имота към момента на отчуждаването, декларацията се попълва от лицето - приобретател по разпоредителната сделка.
2. В случаите, когато документите се подават от страната приобретател на имота по разпоредителната сделка, извършена след датата на отчуждаването, декларацията се попълва от собственика на имота към момента на отчуждаването.

 

 

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

1.Заявление по образец - Образец №5.

2.Документ за собственост – решение на поземлена комисия или общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – официално заверен препис или нотариално заверено копие.

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

3.Скица на имота – оригинал.

4.Удостоверение от съответната служба по вписванията към Агенция по вписванията, съдържащо справка по партидата на имота - оригинал

5.Удостоверение за актуално състояние – оригинал, или посочен ЕИК

6.Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата - оригинал

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай